Privacy Statement

1 Algemeen
Stichting Actief Spijk verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Actief Spijk.

2 Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Foto’s en video’s worden in dit kader ook gezien als persoonsgegevens.

3 Verwerkt Stichting Actief Spijk persoonsgegevens?
Ja. Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn in ons geval de volgende gegevensgroepen:
1. Bestuursleden van Stichting Actief Spijk (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bestuursfunctie);
2. Contactpersonen van partijen met wie wij samenwerken zoals andere organisaties, relaties, gemeentelijke/provinciale instanties etc. (organisatie, naam, e-mailadres en telefoonnummer);
3. Vrijwillige deelnemers aan de activiteiten van Stichting Actief Spijk (naam, e-mailadres en telefoonnummer);

4 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De stichting is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere beheerder aangesteld:
1. Bestuursleden: Deze gegevens worden beheerd door de secretaris van Stichting Actief Spijk. Het betreft hier een digitale administratie op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming;
2. Contactpersonen en vrijwilligers: Deze gegevens worden beheerd door de betreffende contactpersonen zijnde bestuursleden van Stichting Actief Spijk op een beveiligde computer met wachtwoord en adequate virusbescherming. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens is de beheerder gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

5 Waarvoor verwerkt Stichting Actief Spijk deze gegevens?
De persoonsgegevens die Stichting Actief Spijk verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Bestuursleden: Deze gegevens worden vastgelegd vanuit wet- en regelgeving, om vast te kunnen stellen wie beslissingsbevoegd is en wie waarvoor aangesproken kan worden;
2. Contactpersonen: Deze gegevens worden vastgelegd om in contact te kunnen treden in het kader van samenwerking op het gebied van onze doelstellingen;
3. Vrijwilligers: Deze gegevens worden vastgelegd om vrijwilligers in te kunnen schakelen voor het uitvoeren van diverse activiteiten;

6 Verwerkt Stichting Actief Spijk ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Actief Spijk verwerkt deze gegevens niet.

7 Hoe gaat Stichting Actief Spijk met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij dienen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail verstuurd wordt naar meerdere personen, worden de e-mailadressen in de BCC geplaatst.

8 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Afhankelijk van de gegevensgroepen is hiervoor een andere gemachtigde aangesteld:
1. Bestuursleden: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van Stichting Actief Spijk;
2. Contactpersonen: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van Stichting Actief Spijk;
3. Vrijwilligers: Deze gegevens kunnen worden ingezien door de secretaris van Stichting Actief Spijk en worden op verzoek beschikbaar gesteld aan bestuursleden die belast zijn met de uitvoering van activiteiten waarvoor de betreffende vrijwilliger(s) word(t)(en) ingezet. Alleen de gegevens welke op dat moment noodzakelijk zijn worden verstrekt aan de betreffende bestuursleden. De bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren;

9 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke voorschriften.

10 Welke regels gelden bij de verwerking van persoons-gegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Actief Spijk gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

11 Kan ik zien welke gegevens Stichting Actief Spijk van mij verwerkt?
U kunt een verzoek indienen bij het bestuur van Stichting Actief Spijk om deze gegevens in te zien. Het bestuur is bereikbaar via info@stichtingactiefspijk.nl

12 Waar kan ik terecht met een vraag, klacht of een verzoek tot correctie of wissen van gegevens?
Voor bovengenoemde zaken kunt u zich richten tot het bestuur van Stichting Actief Spijk, via info@stichtingactiefspijk.nl. Het bestuur zal deze verzoeken behandelen zoals is beschreven in de geldende wet- en regelgeving. Mocht uw vraag, klacht of verzoek niet naar wens zijn afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13 Wijzigingen
Stichting Actief Spijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vastgesteld op 06-11-2018